fbpx

ESG

Az L-SOFT társadalmi felelősségvállalása

Mit jelent az ESG?

ENVIRONMENTAL

A környezetvédelmi szempont azt értékeli, hogy egy vállalat hogyan viselkedik a környezettel kapcsolatban, például milyen energiaforrásokat használ, hogyan kezeli a hulladékot, hogyan bánik a természeti erőforrásokkal vagy hogyan bánik az állatokkal. Ez magában foglalja mind a vállalat közvetlen hatásait, mind az ellátási láncban végzett tevékenységek hatásait.

SOCIAL

A társadalmi kritériumok azt vizsgálják, hogy egy vállalat hogyan kezeli a munkavállalóival, beszállítóival, ügyfeleivel és a közösségekkel való kapcsolatait. E kritériumok közé tartoznak például a munkakörülmények, a munkavállalók egészsége és biztonsága, a munkavállalói kapcsolatok és a sokszínűség, és/vagy a konfliktusos területeken végzett kísérő tevékenységek.

GOVERNANCE

A vállalatirányítás – az angol corporate governance szóból – a vállalatirányítással, a vezetői fizetésekkel, az ellenőrzésekkel, a belső ellenőrzéssel és a részvényesi jogokkal foglalkozik. Ezen túlmenően például a nemek közötti egyenlőség és egyenlő bérezés, a megvesztegetés, a korrupció és az igazgatótanácsok sokszínűsége is szerepel benne.

Az L-SOFT elkötelezettsége

Társaságunk elkötelezett a fenntartható jövő iránt. Stratégiai célkitűzéseink hangsúlyos részét képezi, hogy felelősséget vállaljunk az üzleti tevékenységünk gazdasági, társadalmi és környezeti hatásaiért.

A szoftvertermék- és szolgáltatás-fejlesztési tevékenységünk, az általános operatív működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a társadalmi felelősségünkre és természeti környezetünk védelmére, az etikus üzletvitel fenntartására és biztosítására. Ezzel együtt törekszünk a karbon-lábnyomunk csökkentésére.

A fenntarthatóság stratégiai irányai

Az L-SOFT Zrt. elkötelezett, és felelősséget vállal tevékenységének gazdasági, a társadalmi és a környezetre gyakorolt hatásáért. A kitűzött célok elérését támogató programunk kialakításába és működtetésébe a munkatársainkat bevonjuk, folyamatosan képezzük és tájékoztatjuk őket.

ESG jelentések

Fontosnak tartjuk, hogy az L-SOFT szervezetéhez, szervezeti kultúrájához illeszkedő hiteles tevékenységek teljesítménye folyamatosan fejlődjön az ESG értékelés szempontjai szerint, megfelelve ezzel a saját és partnereink elvárásainak. Évente közzétesszük az L-SOFT Zrt. fenntarthatósági jelentését.

EcoVadis minősítés

Az EcoVadis minősítés megmutatja, hogy egy adott cég hogyan integrálja a társadalmi felelősség vállalással kapcsolatos alapelveit a mindennapi működésébe, folyamataiba. A minősítés remek indikátora annak, hol áll az adott cég a fenntartható fejlődés útján.

Lényeges fenntarthatósági témák

A társadalmi felelősségvállalási projekt keretében elemzést végeztünk a fenntarthatósági témák meghatározásához.

Ez alapot jelentett azon témák és tevékenységek kiválasztásához, amellyel az L-SOFT-nak érdemes foglalkoznia a fenntarthatóság kapcsán. A témák meghatározásához:

► Benchmark elemzést folytattunk

► Releváns szakirodalmi kutatásokat vizsgáltunk,

► Elemeztük a Sustainability Accounting Standards Board (SASB) fenntarthatósági jelentéstételi keretrendszer iparági sztenderdjét. A SASB nemzetközileg az egyik legelismertebb fenntarthatósági útmutató.

A fentiek alapján hét témát azonosítottunk, amelyek kapcsán társaságunk fenntarthatósági hatása jelentős:

  Tisztességes és befogadó munkahely
  Tehetségek és fejlődés
  Klímaváltozás és környezetvédelem
  Közösségi szerepvállalás
  Felelős beszerzési gyakorlatok
►  Irányítás
  Digitalizáció és innováció

E témák az alábbi ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok elérését segítik

Digitalizáció és innováció

Az L-SOFT küldetése, hogy a leginnovatívabb magyar HR szolgáltató legyen, így folyamatosan vizsgáljuk, hogy portfoliónk miként járul hozzá a HR legfontosabb munkaszervezési céljaihoz, a gyors eredményekhez a munkavállalók elégedettségének növelésében, a vállalati fenntarthatósági stratégiai céljaihoz a legújabb elérhető technológiák felhasználásával. Meggyőződésünk, hogy a fenntarthatósághoz való hozzájárulásunk is a digitalizáció előmozdításával és az innováció révén lehet a legeredményesebb.

Társaságunk integrált irányítási rendszert működtet, továbbá elkötelezett abban, hogy rendszeres, mérhető időt fordít a digitalizációt elősegítő szoftverek fejlesztésére, és a szakmai konferenciákon előadóként való részvételre

Célkitűzésünk:

Tartsuk legalább a jelenlegi – magas – szinten a szoftver termékek fejlesztésére fordított időnket.

Tisztességes és befogadó munkahely

Az L-SOFT Zrt. legfontosabb erőforrását a magasan kvalifikált munkatársak jelentik, ezért alapvető számunkra a tisztességes foglalkoztatás és a befogadó munkakörnyezet. A jogszabálykövető, etikus magatartást a munkavállalók kapcsán éppúgy fontosnak tartjuk, mint működésünk valamennyi területén. Az egyéni különbségeket elfogadjuk és értékeljük, a személyes méltóság tiszteletben tartását minden körülmény között elvárjuk.

Társaságunk Etikai kódexe rögzíti a munkatársaink és partnereink felé vállalt, valamint a tőlük elvárt magatartási normákat. A Kódex publikus, honlapunkon bárki számára elérhető.

Az L-SOFT rendszeres időközönként végez munkavállalói elkötelezettségmérést külső cég bevonásával.

A tisztességes és befogadó munkahellyel kapcsolatban 2022. évben az Országos Foglalkoztatási Alapítvány (OFA) által kiírt pályázaton arany minősítésű felelős foglalkoztató címet nyertünk, melyet 2 évre adtak meg.

Célkitűzésünk:

Növelni kívánjuk az elégedett munkatársaink arányát
és a munkatársaink ötleteit nyitottan fogadjuk.

Felelős foglalkoztatói cím megtartása

Klímaváltozás és környezetvédelem

A klímaváltozás és a környezetvédelem globális kihívásaira egy felelősen működő vállalatnak szükségszerűen figyelemmel kell lennie és a saját hatásai mértékére tekintettel mérsékelnie kell ökológiai lábnyomát. Az L-SOFT termékei a digitalizáció révén hozzájárulnak a papíralapú információtárolás csökkentéséhez, elkerüléséhez, emellett a szerverparkok üzemeltetésével hatékonnyá tesszük a digitális kapacitások kihasználását, hozzájárulva ezzel egyesesetekben a kihasználatlan tárolókapacitások csökkentéséhez.

Törekszünk az energiafogyasztás csökkentésére, energiahatékony, részben megújuló energiaforrást használó épületben tevékenykedünk. A flottánkban a dízel üzemű gépjárműveket cseréljük, helyettesítjük. A szolgáltatásnyújtás során az online platformokat helyezzük előtérbe.

Kialakítottuk a szelektív hulladékgyűjtést és kidolgoztuk a hulladékgazdálkodási szabályzatunkat. Munkatársaink környezettudatossági képzésben részesültek.

Célkitűzésünk:

Bővíteni kívánjuk a szelektív hulladékgyűjtést

Fejleszteni a hulladékgazdálkodás tudatosságát és megkezdjük a papírfelhasználással összefüggő méréseket.

Közösségi szerepvállalás

Elkötelezettek vagyunk a helyi közösségek segítése iránt, támogatni kívánjuk a civil kezdeményezéseket, fontos társadalmi ügyeket. Felelősségvállalásunk segélyszervezetek támogatásával, adománygyűjtéssel valósul meg. A támogatások nyújtásához irányelveket határoztunk meg, mely alapján az L-SOFT 2020-tól három szervezetet támogat és ez a szám 2022-ben 5-re bővült.

Célkitűzésünk:

►  Növelni kívánjuk a kisebb, helyi civil szervezetek, kifejezetten helyi programok támogatását, valamint ösztönözni és támogatni kívánjuk a munkavállalói önkéntességet.

Felelős beszerzés

Az L-SOFT Zrt. több száz beszállítóval van kapcsolatban így lényeges, hogy beszerzéseinket milyen elvek szerint valósítjuk meg. Fontos ügy számunkra, hogy ha az adott területen elérhetőek, akkor helyi szolgáltatókhoz forduljunk.

Kialakítottuk a felelős beszerzési politikánkat, mely lefedi a téma társadalmi és környezeti aspektusát, rögzíti a minimum követelményeket és meghatározza a felelős választás szempontjait. Működésünkből adódóan kiemelt hangsúlyt helyezünk az IT termékek, eszközök beszerzésére. Beszerzési munkatársaink a felelős beszerzés kapcsán képzésben részesültek.

Célkitűzésünk:

►  Törekszünk arra, hogy a beszállítóink is elfogadják az etikai kódexet és az a velük kötött szerződéseink részévé váljon.

Tehetségek és fejlődés

Az L-SOFT Zrt., hosszú távú sikere érdekében, alapvetőnek tartja a tehetséges munkatársak felkutatását, vonzását, fejlesztését és megtartását. Meggyőződésünk, hogy kollégáink fejlesztése a munkaerőmegtartás egy fontos eszköze. Társaságunk lehetőséget nyújt a képességek fejlesztésére és az élethosszig tartó tanulásra. Belső képzések, online és offline külső szakmai továbbképzések és oktatások biztosítják a munkatársaink szakmán belüli, és személyes fejlődését. Életpályamodellek kialakításával a kezdő munkatársak részére biztosítjuk, hogy elsajátíthassák a szükséges kompetenciákat és fejlődési irányt jelöljünk ki számukra.

Fontosnak tartjuk, hogy felkaroljuk a tehetségeket és helyben nyújtsunk munkalehetőséget magasan képzett fiataloknak. Ennek érdekében gyakornoki programok keretében működünk együtt felsőoktatási intézményekkel.

Célkitűzésünk:

A rendszeres teljesítményértékelést kiterjeszthessük valamennyi munkatársunkra. Ezen túl keressük a lehetőségét annak, hogy tanulmányi versenyek megrendezését támogathassuk akár anyagi erőforrásokkal, akár szakértelemmel.

Irányítás

Az L-SOFT Zrt. több száz beszállítóval van kapcsolatban így lényeges, hogy beszerzéseinket milyen elvek szerint valósítjuk meg. Fontos ügy számunkra, hogy ha az adott területen elérhetőek, akkor helyi szolgáltatókhoz forduljunk.

Kialakítottuk a felelős beszerzési politikánkat, mely lefedi a téma társadalmi és környezeti aspektusát, rögzíti a minimum követelményeket és meghatározza a felelős választás szempontjait. Működésünkből adódóan kiemelt hangsúlyt helyezünk az IT termékek, eszközök beszerzésére. Beszerzési munkatársaink a felelős beszerzés kapcsán képzésben részesültek.

Célkitűzésünk:

►  Fenntartani a jogszabályoknak és az etikai normáknak megfelelő működést, létrehozni az Etika Bizottságot az ilyen tárgyú ügyek kivizsgálására, és biztosítani a bejelentési lehetőségeket az érintettek számára.