fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató (www.lsoft.hu)

1. Bevezetés

Az L-SOFT Zrt., mint a http://www.lsoft.hu honlap tulajdonosa kifejezi, hogy tiszteletben tartja felhasználóinak magánszféráját, és az alábbiakban tájékoztatja a honlap felhasználóit és látogatóit az alkalmazott adatvédelmi szabályokról.

Az L-SOFT Zrt. fenntartja a jogot, hogy időről időre frissítse adatkezelési tájékoztatóját új online változat közzétételével. Ezen tájékoztató 2022 február hónapban került frissítésre.

A weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. Amennyiben a felhasználó a weboldalon meghatározott céllal önkéntesen személyes adatokat ad meg, úgy társaságunk a személyes adatok tekintetében az uniós és a magyar jogszabályi előírások szerint jár el.

Az L-SOFT Zrt., a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabály eltérő rendelkezése kivételével – harmadik személyeknek nem adja át.

Az L-SOFT elkötelezett a honlap látogatói személyes és üzleti adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Általános Adatvédelmi Rendeletben megfogalmazott jogok tiszteletben tartását, a személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja ezen adatok biztonságát. Az L-SOFT auditált ISO/IEC 27001 Információbiztonsági rendszerrel rendelkezik.

 

2. Jogszabályi megfelelés

Az L-SOFT Zrt. a személyes adatok kezelésével kapcsolatban kialakította a megfelelő eljárásait, a belső szabályozásai megfelelnek a hatályos uniós és magyar szabályozásoknak, így különösen az alábbiaknak:

 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

 

2.1 Fontosabb alapfogalmak

Magyarország Alaptörvényének „Szabadság és Felelősség” fejezete VI. cikk (2) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez”. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikke alapján, illetőleg ezen nyilatkozat alkalmazásában:

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

elektronikus hírközlési adatok: az elektronikus hírközlés tartalma és elektronikus hírközlési metaadatok;

 

elektronikus hírközlési metaadatok: az elektronikus hírközlés tartalmának továbbítása, terjesztése vagy cseréje céljából elektronikus hírközlő̋ hálózatban kezelt adatok; idetartoznak a kommunikáció feladójának és címzettjének nyomon követésére és azonosítására szolgáló adatok, az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása során az eszköz helyére vonatkozóan elállított adatok, valamint a kommunikáció dátuma, időpontja, időtartama és típusa

 

elektronikus levél: elektronikus hírközlő hálózaton keresztül küldött, e hálózatban, kapcsolódó számítástechnikai eszközökben vagy a címzett végberendezésében tárolható, információkat, például szöveget, beszédet, videót, hangot vagy képet tartalmazó elektronikus üzenet.

 

A fentiek alapján az adatkezelést végző L-SOFT Zrt tájékoztatja valamennyi regisztrált felhasználóját a következőkről:

 

2.2 Az adatkezelő neve, elérhetősége

L-SOFT” Számítástechnikai, Műszaki, Fejlesztési Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövid név: L-SOFT Zrt), Cg.: 15-10-040377, Tel: +36 42-503-000, E-mail: info@os.lsoft.hu.

 

 

2.3 Adatkezelés kategóriái

2.3.1 Hírlevélre való feliratkozás

Az L-SOFT Zrt. honlapján lehetőséget biztosítunk az általunk szerkesztett hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozásra.

Kezelt személyes adatok köre:

 • Név – megadása kötelező
 • E-mail cím – megadása kötelező

Amennyiben ezek közül valamelyik nem kerül megadásra, úgy a jelentkezés nem valósul meg, a szolgáltatást nem lehet igénybe venni.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

 

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja, hogy a hírlevélre feliratkozót értesíteni tudjuk az L-SOFT Zrt. aktuális híreiről, akcióiról, rendezvényeiről.

A hírlevélről való leiratkozás lehetőségei:

 • a kiküldött hírlevelek alján található „leiratkozás” gombra történő kattintással
 • a „Kérdése van? Tegye fel bátran!” üzenetküldő felület használatával

Adatkezelés időtartama:

A személyes adatok kezelése addig történik, amíg a hírlevél küldő szolgáltatást a feliratkozott személy kéri. Amennyiben a hírlevélről leiratkozás megtörténik, úgy a személyes adatok törlését az L-SOFT elvégzi.

 

2.3.2 Árajánlatkérés

Az árajánlat kérés során az érdeklődőnek az „ajánlatkérés űrlap”-ot ki kell töltenie, amely során személyes adatokat is meg kell adnia. Az űrlap kitöltése során az érintett felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a kezelt adatok valódiságáért az L-SOFT felelősséget nem vállal.

 

Kezelt személyes adatok köre:

 • Ajánlatkérő neve – megadása kötelező
 • Telefonszám – megadása kötelező
 • E-mail cím – megadása kötelező
 • Cég neve – megadása kötelező

Amennyiben ezek közül valamelyik nem kerül megadásra, úgy az ajánlat kérés nem valósul meg, a szolgáltatást nem lehet igénybe venni.

Az adatkezelés jogalapja:

 Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

 

Az adatkezelés célja:

 Ajánlatadáshoz további információk beszerzése, prezentációs időpont egyeztetése, kapcsolattartás az ajánlatkérő személlyel.

 

Adatkezelés időtartama:

 Az ajánlat adása, a prezentáció megtörténte, illetőleg míg az ezzel kapcsolatos kommunikáció a felek között véget nem ért.

2.3.3 L-SOFT-hoz pályázók

A honlapon meghirdetett állásajánlatokra a honlap igénybevételével is lehet pályázatot benyújtani.

 

Kezelt személyes adatok köre

 • Pályázó vezeték és keresztneve – megadása kötelező
 • Telefonszám – megadása kötelező
 • E-mail cím – megadása kötelező

 

Az adatkezelés jogalapja:

 Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.

A hozzájárulás önkéntes, de a pályázat beadásának feltétele a név telefonszám és az e-mail cím megadása. Amennyiben ezek közül valamelyik nem kerül megadásra, úgy az álláshirdetésre való jelentkezés nem valósul meg.

 

Az adatkezelés célja:

A pályázóval való kapcsolattartás, állásinterjú időpontjának egyeztetése.

 

Adatkezelés időtartama:

A pályázat elbírását követő fél év elteltével a pályázó személyes adatai törlésre kerülnek, melyről a jelentkező az általa megadott értesítési címen tájékoztatást kap.

2.3.4 Rendezvényen való részvétel

A PIRAMIS™ terméket használóknak az L-SOFT lehetőséget biztosít az általa szervezett rendezvényeken való részvételre.

 

Kezelt személyes adatok köre:

 • Név – megadása kötelező
 • Munkakör – megadása kötelező
 • E-mail cím – megadása kötelező
 • Cég neve – megadása kötelező 

Amennyiben ezek közül valamelyik nem kerül megadásra az L-SOFT-nak a jelentkezést nem áll módjában elfogadni.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

 

Az adatkezelés célja:

A jelentkezőkkel való kapcsolat tartás a rendezvényen való részvétellel kapcsolatban.

 

Az adatkezelés időtartama:

A megadott személyes adatok közöl a név és az e-mail cím a rendezvényt követően 75 napon belül anonimizálásra kerülnek.

2.3.5 L-SOFT által szervezett oktatásokon való részvétel

A PIRAMIS™ terméket használók részére, illetve az L-SOFT portfoliójába tartozó szolgáltatásokkal összefüggésben szerződött ügyfélkör felhasználói számára az L-SOFT Zrt. felhasználói oktatásokat tart, amivel összefüggésben többek között felnőttképzési szerződés megkötésére és a képzéssel összefüggésben adatszolgáltatásra kötelezett.

Az L-SOFT Zrt., mint felnőttképzést folytató szervezet nyilvántartási száma: B/2020/005521

2.3.5.1 Felnőttképzési szerződéskötés

Kezelt személyes adatok köre:

 • résztvevő neve:
 • résztvevő születési neve:
 • anyja születési neve:
 • születési helye és ideje:
 • legmagasabb iskolai végzettsége:
 • e-mail címe:

Amennyiben ezen adatok közül valamely nem kerül átadásra, abban az esetben a képzésre történő jelentkezést az L-SOFT Zrt-nek nem áll módjában elfogadni, a jelentkezés elutasításra kerül.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13. § (1) bekezdése szerint

Az adatkezelés célja:

A felnőttképzési szerződéskötéshez szükséges adatok kezelése.

Az adatkezelés időtartama:

A megadott személyes adatokat a Felnőttképzésről szóló törvény 21.§ (5) bekezdése alapján – az L-SOFT Zrt – a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, ezt követően törlésre kerülnek.

2.3.5.2 Felnőttképzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

Kezelt személyes adatok köre:

 • Legmagasabb iskolai végzettsége:
 • Viselt neve
 • Születési neve
 • Anyja neve
 • Születési ország
 • Születési helye
 • Születési ideje
 • E-mail címe
 • Magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár

 

Amennyiben ezen adatok közül valamely nem kerül átadásra, abban az esetben a képzésre történő jelentkezést az L-SOFT Zrt-nek nem áll módjában elfogadni, a jelentkezés elutasításra kerül.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15 § (1) bekezdése szerint.

Továbbítás címzettje:

A jogszabály által kijelölt felnőttképzési államigazgatási szerv

Az adatkezelés célja:

A felnőttképzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama:

A megadott személyes adatokat a Felnőttképzésről szóló törvény 21.§ (5) bekezdése alapján – az L-SOFT Zrt – a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, ezt követően törlésre kerülnek.

3 Adatfeldolgozók

 

Név Cím Adatfeldolgozó feladata
Microsoft Corporation Egyesült Államok, Washington, Redmond A Microsoft Office 365 elektronikus levelező rendszer használatával felhőalapú szolgáltatás nyújtása.

 

Név Cím Adatfeldolgozó feladata
Giganet Kft. 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. Szerver hoszting szolgáltatás

 

4 Jogorvoslati lehetőségek

4.1 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az L-SOFT Zrt. az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
 • Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról

Az L-SOFT Zrt. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az L-SOFT Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

4.2 Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az L-SOFT Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint — figyelembe véve az adatkezelés célját — az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.3 Törléshez való jog

Az L-SOFT Zrt. az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
 • az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
 • a személyes adatokat az L-SOFT Zrt-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • A fentiekben előírt jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor.

Az L-SOFT Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az L-SOFT Zrt. tájékoztatja e címzettekről.

4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérelmére az L-SOFT Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Az L-SOFT Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi adatkezelést illető korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az L-SOFT Zrt. tájékoztatja e címzettekről.

4.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az L-SOFT Zrt. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására az Általános Adatvédelmi Rendelet szabályait kell alkalmazni.

4.6 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az L-SOFT Zrt. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Erre a jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

4.7 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.8 Eljárási szabályok

Az L-SOFT indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

A kérelmeket elektronikus úton az info@os.lsoft.hu email címre megküldve kell az L-SOFT-hoz eljuttatni.

5 Incidenskezelés

Az L-SOFT Zrt. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ezt a döntést az L-SOFT saját hatáskörében hozza meg az eset összes körülményeire tekintettel, amelyről feljegyzést készít.

6 Cookie kezelés

6.1 Mik azok a „cookie-k” („sütik”)

A weboldalunkon „cookie”-kat („sütiket”) alkalmazunk. Ezek a fájlok információt tárolnak a webes böngészőkben, melyek többféle célt szolgálhatnak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze.

Egyes „sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban.  Kényelmesebbé teszik a böngészést, segítségükkel a weboldalak üzemeltetői névtelen statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezáltal még jobban személyre szabható az oldal kinézete és tartalma a legjobb felhasználói élmény érdekében.

6.2 Feltétlen szükséges sütik

A feltétlen szükséges „sütik” segítik Önt a navigációban a honlap böngészése alatt, megjegyzik a folyamatokat, beállításokat. Ezek alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Miután elhagyja webhelyünket, vagy a böngésző bezárásával ezek egy része automatikusan törlődik.

 

 

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

CookieConsent

lsoft.hu

A felhasználó cookie-hozzájárulási állapotát tárolja az aktuális domainhez

1 év

lang

ads.linkedin.com

Megjegyzi a felhasználó által kiválasztott weboldal nyelvi változatát

Session

cookie_notice_accepted

lsoft.hu

A felhasználó cookie-hozzájárulási állapotát tárolja az aktuális domainhez

29 nap

pll_language

lsoft.hu

Lehetővé teszi, hogy honlapunk megjegyezze, hogy a honlap magyar vagy angol változatát használja a felhasználó.

Session

6.3 Statisztikai cookie-k

Anonim (Önt nem beazonosítható módon) statisztikai elemzésekhez gyűjthetünk adatokat ezekkel a sütikkel, így az Ön statisztikai adatai is segítik a webhelyfejlesztésünket, rávilágíthatnak honlapunk design, vagy tartalmi vonatkozásban erős, vagy gyenge pontjaira.

 

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

_ga

lsoft.hu

A látogatót egyed azonosítóval regisztrálja, hogy statisztikai adatokat generálhasson arról, hogyan használja a látogató a webhelyet

2 év

_gat

lsoft.hu

Google Analytics használja a weboldal használati statisztikáihoz

Session

_gid

lsoft.hu

A látogatót egyed azonosítóval regisztrálja, hogy statisztikai adatokat generálhasson arról, hogyan használja a látogató a webhelyet

Session

collect

google-analytics.com

Google Analytics használja a látogató eszköze és viselkedése elemzéséhez

Session

 

A Google Analytics sütik kikapcsolása ezzel az eszközzel is elvégezhető: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

6.4 Marketing cookie-k

Ezzel az engedéllyel biztosíthatjuk Önnek, hogy oldalaink böngészési adatait elemezve személyre szóló tartalmakat és (remarketing) hirdetéseket jelenítsünk meg.

 

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

ads/ga-audiences

google.com

Google AdWords követi a látogatókat a remarketing kampányokhoz

Session

bcookie

linkedin.com

LinkedIn szolgáltatások eredményességének követéséhez szükséges

2 év

BizoID

ads.linkedin.com

LinkedIn hirdetések eredményességének követéséhez szükséges

179 nap

bscookie

linkedin.com

LinkedIn szolgáltatások eredményességének követéséhez szükséges

2 év

fr

facebook.com

Facebook használja a hirdetések eredményességének követéséhez

3 hónap

GPS

youtube.com

A látogatók földrajzi helyzetének azonosítására szolgál

Session

impression.php

facebook.com

Facebook szolgáltatások eredményességének követéséhez szükséges

Session

lidc

linkedin.com

LinkedIn szolgáltatások eredményességének követéséhez szükséges

Session

NID

google.com

Google AdWords követi a látogatókat a remarketing kampányokhoz

6 hónap

PREF

youtube.com

A Google statisztikákhoz szükséges a YouTube videók használatáról

8 hónap

tr

facebook.com

Facebook használja a hirdetések eredményességének követéséhez

Session

UserMatchHistory

ads.linkedin.com

LinkedIn hirdetések eredményességének követéséhez szükséges

179 nap

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

A felhasználók sávszélesség adatainak becsléséhez szükséges a beágyazott YouTube-videók oldalain

179 nap

YSC

youtube.com

A Youtube videók megtekintésének statisztikáihoz szükséges

Session

6.5 Sütik ellenőrzése és kikapcsolása

A beállítási lehetőségeknél „süti típusunkként” további információt helyeztünk el azért, hogy Ön tájékozódhasson azt megelőzően, mielőtt dönt a „sütik” elfogadásáról.

Lehetővé tettük, hogy Ön a döntését követően bármikor módosíthassa a sütibeállításokat, a képernyő, vagy kijelzője bal alsó sarkában található ikonra kattintva/koppintva.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításai:

Bizonyos böngészőkben lehetőség van kiegészítők letöltésére, ami az oldalon futó cookie kikapcsolását lehetővé teszi.

7 Jogérvényesítési lehetőség

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az EU 2016/679 Általános adatvédelmi Rendelete, valamint a Ptk. (2013. évi V. törvény) tartalmazza, ennek keretében a felhasználó a jogszabályokban foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati hatóságok elérhetőségei:

 • Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy a felhasználó választása szerint a felhasználó lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is indítható peres eljárás
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Péterfalvi Attila (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11)